A Day with Naturally Artists

9:00

Relaxed entry to recieve children and give a moment for families to observe the way their children enter.

Entrada relaxada per rebre nens i donar un moment perquè les famílies observen com entren els seus fills.

10:00

This is the moment when we begin with sitting in a circle to say good morning and sing songs together.

Aquest és el moment en què comencem asseguts en rotllana per donar el bon dia i cantem cançons junts.

10:30

We wash hands and share fruit as a morning snack. Once the fruit is finished, children begin to investigate the different options of play throughout the space.

Ens rentem les mans i compartim fruita com a berenar. Un cop acabada la fruita, els nens comencen a investigar les diferents opcions de joc a tot l’espai.

11:30

We tidy up, and sing a song that represents the time for lunch, wash hands and prepare for lunch.

Endrecem i cantem una cançó que representa l’hora de dinar, ens rentem les mans i preparar per dinar.

12:00

Lunch is shared, and as the children finish eating they prepare for time of restfulness.

Es comparteix el dinar, i quan els nens acaben de menjar es preparen per a un moment de descans.

14:30

We open doors for families to begin to arrive to receive their child and have a quiet moment preparing to leave the Naturally Artists space.

Obrim portes perquè les famílies comencin a arribar per rebre el seu fill i passar un moment de tranquil·litat preparant-se per sortir de l’espai Naturally Artists.

15:00

Doors close.

Les portes es tanquen.